Call us directly : +66 (0)53-111-299

Mobile : +66 (8)1-111-4200

Facebook : empressdental facebook

ทันตกรรมตกแต่ง

ความผิดปกติของฟัน โดยเฉพาะฟันหน้าที่ไม่สวยงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องสี รูปร่าง การเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ อาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของบุคคลนั้นๆ ทำให้ขาดความมั่นใจในการพูด ไม่กล้าเข้าสังคม ดังนั้น การบูรณะฟันเพื่อความสวยงามจึงเป็นศาสตร์และศิลป์ขั้นสูงของงานทันตกรรม เช่น การทำเคลือบฟันเทียม (Veneers), การฟอกสีฟัน (Tooth Whitening) ทันตกรรมประดิษฐ์จึงเป็นทันตกรรมความงามที่ต้องอาศัยหลักการลอกเลียนแบบความ เป็นธรรมชาติของฟัน เพื่อให้ฟันที่ถูกสร้างขึ้นสวยเป็นธรรมชาติ แข็งแรงทนทาน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นใจ สร้างบุคลิคภาพที่ดี เสริมสร้างรอยยิ้มที่มีเสน่ห์เป็นที่น่าประทับใจต่อผู้ที่พบเห็น

a-empress-dental-esthetic-pic