เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

เป็นเครื่องมือที่ใช้แยกสารประกอบที่มีความถ่วงจำเพาะแตกต่างกัน โดยใช้การเร่งให้อนุภาคตกเร็วขึ้น ภายใต้แรงเหวี่ยงนี่ศูนย์กลาง มักจะแยกได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่เป็นตะกอน(Pellet) และส่วนที่เป็นของเหลว(Supernatant)